Styrk den psykiske helsehjelpa til eldre

Psykisk uhelse må ikkje bli oppfatta som ein forventa og naturleg del av aldringa. Det skriv vi i eit innspel til den nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi ber regjeringa sette inn ei rekke tiltak.

PUBLISERT:
07.09.2022
OPPDATERT:
07.09.2022

 

Eldreombodet ber myndigheitene om å satse langt sterkare på å ivareta den psykiske helsa til eldre. Retten til lik helsehjelp er ikkje reell for eldre som opplever at psykisk liding i den siste delen av livet ikkje blir behandla.

Det slår vi fast i eit innspel til regjeringa, som skal lage ein ny opptrappingsplan for psykisk helse. 

I innspelet peikar vi på tre utfordringar – og korleis utfordringane må møtast. 

Utfordring 1: Mangel på kunnskap og kompetanse om eldre og aldring

Tiltak som må til:

  1. Styrk kompetansen om eldre og aldring i heile behandlingskjeda innanfor både somatikk og psykisk helsearbeid.
  2. Gi eldre og deira pårørande informasjon og medverknad i tråd med pasient- og brukarrettslova.
  3. Styrk eldre sitt vern mot vald.

Utfordring 2: Sviktande tilbod og kapasitet

Tiltak som må til:

  1. Sikre eldre tilgang på psykisk helsehjelp uavhengig av alder og funksjonsnivå.
  2. Styrk kompetansen på eldre si psykiske helse gjennom utdanning, vidareutdanning og fleire stillingsheimlar i eldreomsorga. Sats på eldrepsykologi som spesialisering for psykologar.
  3. Auk kompetansen i heile omsorgstenesta om skeiv aldring.

Utfordring 3: Dårleg samanheng og samhandling

Tiltak som må til:

  1. Auk samhandlinga mellom kommune- og spesialisthelsetenestene.
  2. Styrk og auk spesialisthelsetenesta si ambulerande polikliniske teneste, slik at eldre kan få helsehjelp frå spesialisthelsetenesta der dei bur. 
  3. Sats på alderspsykiatri og eldrepsykologi for framtida, både med fleire senger i sjukehusa og med ambulant poliklinisk oppfølging der pasienten bur.

Les heile innspelet vi har sendt til regjeringa