Brev til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Eldreombudet krever at en ny regjering forplikter seg til å ivareta eldres interesser og behov.

PUBLISERT:
27.09.2021
OPPDATERT:
06.12.2021


Brev fra eldreombud Bente Lund Jacobsen til stortingsgruppene til Ap, Sp og SV

 

Ny regjering må prioritere eldres interesser

Eldreombudet krever at en ny regjering forplikter seg til å ivareta eldres interesser og behov. Eldreombudet fremmer disse kravene til grunnlaget for en ny regjering:

Styrk helse- og omsorgstjenestene for eldre

 • Øk overføringene til kommunene for å styrke kapasiteten og kvaliteten på eldreomsorgen.
 • Alle som trenger det, må få institusjonsplass, med enerom og mulighet for å bo med partner.
 • Bemanningen av kompetent helsepersonell i primærhelsetjenestene for eldre må økes. Og kompetansen til de ansatte må heves.
 • Styrk forebyggende og helsefremmende arbeid, med bedre ernæring og mer fysisk aktivitet.
 • Dagaktivitet og avlastningsopphold må gis til alle hjemmeboende eldre med behov for det.
 • Trapp opp finansieringen av rehabilitering, av velferdsteknologi, av demensomsorg og av behandling ved livets slutt.
 • Sørg for kompetanseoverføring og informasjonsflyt mellom sykehusene og de kommunale helsetjenestene. 

Stopp vold, overgrep og forsømmelse av eldre

 • Gi pålegg, verktøy og midler som gjør at alle kommuner systematisk forebygger og avdekker overgrep.
 • Gjør plikten til å avverge mishandling kjent for alt helsepersonell og alle innbyggere.
 • Sett i verk meldeplikten om vold og overgrep mot eldre, og før tilsyn med at helsepersonell følger den.
 • Styrk kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene for å bidra til å forebygge forsømmelser.

Sørg for at ingen ikke-digitale eldre faller utenfor

 • Alle eldre må få tilbud om opplæring og veiledning i digitale verktøy der de bor.
 • Ikke-digitale eldre må ha rett til analoge tjenester fra alle private og offentlige virksomheter, blant annet bank og forsikring, Nav og kommunale tjenester.
 • Retten til å betale kontant for varer og tjenester må presiseres og håndheves med sanksjoner.
 • Når det offentlige lager digitale tjenester for innbyggerne, må eldre alltid involveres grundig i utviklingsarbeidet.
 • Velferdsteknologi som kjøpes inn av det offentlige må kunne brukes av alle eldre, uansett hvilken digital kompetanse man har fra før.

Hindre sosial isolasjon og ensomhet blant eldre

 • Premier kommuner som samlokaliserer tjenester for eldre, barn og ungdom og slik skaper økt kontakt mellom generasjonene.
 • Før tilsyn med at kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet følges opp lokalt.
 • Bevilg økte midler til forskning på eldre, ensomhet og sosial isolasjon – og frem innovasjon av teknologi som kan motvirke ensomhet.
 • Kartlegg hvordan koronapandemien har rammet eldre, og sett umiddelbart inn tiltak som fremmer eldres psykiske og fysiske helse.
 • Sørg for økte midler til tilrettelagt kollektivtransport for eldre.
 • Gi støtte til kommuner som rekrutterer eldrekoordinatorer eller seniorkontakter som samarbeider med frivilligheten om å øke eldres livskvalitet.

Styrk eldres samfunnsdeltakelse og påvirkning

 • Eldre arbeidstakere som kan og vil stå lenge i arbeid, må få mulighet til det.
 • Pensjonsregelverket må ikke straffe de som vil stå lenge i jobb.
 • Eldres økonomiske situasjon må trygges, blant annet ved hjelp av økt minstepensjon, for å kunne håndtere økende utgifter til livsopphold.
 • Kartlegg aldersdiskriminering og alderisme i det norske samfunnet, og følg opp med en handlingsplan med forpliktende tiltak mot forskjellsbehandling på grunnlag av alder.
 • Det må gjøres en nasjonal evaluering av i hvilken grad eldrerådene blir involvert i og har påvirkning i lokalpolitikken.
 • Arbeide for å rekruttere flere eldre til verv på alle nivå i samfunnet.

 

Eldres interesser og Eldreombudet

Eldreombudet ser fram til videre kontakt om hvordan den voksende eldrebefolkningens interesser og behov kan ivaretas på bred front. Vi bidrar gjerne med å utdype punktene vi har gjort rede for i dette brevet.

Lov om Eldreombudet slår fast at Eldreombudet blant annet skal

 • arbeide for at eldres interesser blir ivaretatt i planlegging og utredninger på alle samfunnsområder og
 • foreslå tiltak som kan styrke eldres interesser og løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet.

 

Vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen

eldreombud