Brev til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2022

Tilskuddsordninger for å redusere de negative helsekonsekvensene av smitteverntiltak må styrkes. Vinterens koronarestriksjoner på grunn av omikronvarianten har forsterket behovet for disse tiltakene.

PUBLISERT:
18.02.2022
OPPDATERT:
29.04.2022

 

Til Helse- og omsorgsdepartementet

18. februar 2022

 

Innspill til revidert nasjonalbudsjett

Kapittel 761 Omsorgstjeneste

Eldreombudet ser positivt på at statsbudsjettet viderefører tilskuddsordninger som stimulerer helsetjenesten og frivilligheten til å jobbe forebyggende og helsefremmende for eldres helse, blant annet med å lindre konsekvenser av ensomhet og sosial isolasjon. Samtidig har pandemien rammet skjevt og mange eldre er påført store belastninger, som det kommer frem i flere forskningsrapporter fra Aldring og helse, Norges Røde Kors, Universitetet i Bergen og Harvard University m.fl.

Eldreombudet ber om at tilskuddsordninger som er satt i verk i forbindelse med pandemien opprettholdes og styrkes for å redusere de negative helsekonsekvensene blant eldre av smitteverntiltakene. Frivilligheten alene kan ikke bære dette ansvaret. Pandemien har påført mange eldre isolasjon og inaktivitet som kan bli en varig endring i livet. På grunn av blant annet manglende tilknytning til arbeidslivet er eldre spesielt utsatt for varige, negative følger av pandemien. Det tilsier at tiltak for måltider, aktivitet og felleskap for eldre må opprettholdes.

Vinterens koronarestriksjoner på grunn av omikronvarianten har ytterligere forsterket behovet for disse tiltakene. Vi ber om at revidert nasjonalbudsjett reflekterer den forlengelsen av restriksjoner som omikronvarianten har medført de siste månedene.

Eldreombudet ber om at bevilgninger til kommunale omsorgtjenester øker – både for å håndtere konsekvensene av en langvarig pandemi og for å ivareta den voksende eldre befolkningen.

Økte bevilgninger trengs for å videreutvikle kompetansen og stimulere nyskapingen i alle landets kommuner på områder som

  • kompetanseløft 2025
  • demensplan 2025
  • nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar helsetjenester
  • lindrende behandling og omsorg

Eldreombudet mottar jevnlig henvendelser fra helse- og omsorgstjenesten som har store utfordringer med å rekruttere helsepersonell med rett kompetanse. Eldreombudet ber om at bevilgninger til kompetansehevende tiltak øker ytterligere slik at utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester, KS og statsforvalterne i større grad kan bistå helse- og omsorgstjenesten i å bygge opp rett kompetanse.

Kapittel 765  Psykisk helse, rus og vold

Satsing på psykisk helse blant barn og unge er nødvendige og viktige tiltak. Eldreombudet oppfordrer til en tilsvarende satsning på psykisk helse for eldre. En undersøkelse fra begynnelsen av pandemien viste at 160 000 personer over 60 år knapt gikk ut i frykt for smitte. Nå er tiden inne for å iverksette tiltak for å gjenopprette hverdagen og fremme en god psykisk helse. Dette vil kreve en betydelig innsats og økte midler både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Samlet har Kompetanseløft 2020 både bidratt til å heve kompetansen og øke rekrutteringen, til økt tjeneste-, fag- og kunnskapsutvikling, og til å styrke ledelseskompetansen i tjenestene. Evalueringer viser samtidig at kompetanseløftet ikke treffer like godt blant små kommuner som blant større kommuner. Eldreombudet har med sin følge med-rolle og gjennom retten til innsyn, jf. lov om Eldreombudet, erfart at avvik i helsetjenestene og eldres pasientsikkerhet blant annet skyldes organisering og ledelse. Eldreombudet forventer tiltak for å styrke ledelseskompetansen i primærhelsetjenesten. Gjensidig hospitering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er tiltak som må prioriteres.

Eldreombudet ber om en styrking av tverrsektorielle tiltak og modeller for å forebygge og avdekke vold, overgrep og forsømmelser. TryggEst er en slik modell utviklet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Til orientering ber Eldreombudet Kultur- og likestillingsdepartementet om å bevilge midler til at alle kommuner får et verktøy som gjør at de kan styrke sitt vern av eldre.

Innspill til andre departement

Eldreombudet viser ellers til innspillene vi sender til Kommunal- og distriktsdepartementet (om kommunenes inntekter og om digitalt utenforskap) og til Kultur- og likestillingsdepartementet (om vold og overgrep mot eldre).

 

Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud

Kjetil Heggem
fagansvarlig