Brev til Kultur- og likestillingsdepartementet med innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2022

Arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre kan ikke vente. Alle kommuner må bli trygge kommuner, og det krever systematisk arbeid.

PUBLISERT:
18.02.2022
OPPDATERT:
29.04.2022

 

Til Kultur- og likestillingsdepartementet

18. februar 2022 


Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Kapittel 351 Likestilling og ikke-diskriminering

Arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre kan ikke vente. Alle kommuner må bli trygge kommuner, og det krever systematisk arbeid.

TryggEst er en modell for hvordan kommuner kan arbeide målrettet og systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Mange av de som rammes av volden og overgrepene, er eldre.

Hittil har 26 kommuner og bydeler innført eller gjort politiske vedtak om å bruke TryggEst, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Bufdir har et mål om 30 kommuner innen 2022, 100 kommuner innen 2024, og på sikt alle kommuner.
Den samlede avsetningen til formålet i 2022 er på 10,2 mill. kroner. Eldreombudet mener verktøy som TryggEst må bli landsdekkende raskere. Vi ber derfor om at bevilgningen for 2022 økes.

En seks- til åttedobling av rapporterte voldssaker

Sektorovergripende tiltak, slik som TryggEst, er gode virkemidler for å sikre at befolkningen skal kunne leve gode, trygge og selvstendige liv. Det kommer også tydelig frem i den siste folkehelsemeldinga fra 2019.

Nyere forskning tilsier at det lønner seg å jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt for å forhindre at enkeltindividet blir utsatt for vold og overgrep.

Av de få kommunene i Norge som har innført TryggEst, viser følgeforskningen en seks- til åttedobling av rapporterte voldssaker mot sårbare voksne, sammenlignet med tidligere rapporterte tall.

7 til 9 prosent av hjemmeboende har blitt utsatt for vold og overgrep etter at de fylte 65 år. Det går fram av en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Opplysningene kommer fra helsearbeidere. Eldre selv har ikke blitt spurt. Derfor trengs det mer forskning og en trygg standard over hele landet. Det er grunn til å frykte at det finnes mørketall.

Synergieffekter av å involvere flere

Kommuner som gjør politiske vedtak på å bli en del av TryggEst, får flere synergieffekter.

Eldreombudet er kjent med at TryggEst-kommuner bygger nettverk. Disse kommunene samarbeider eksempelvis med regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), krisesentrene, støttesenteret for kriminalitetsutsatte, konfliktrådene og politiet.

Kommunene trenger slike nettverk. Arbeid mot vold, overgrep og forsømmelser er krevende. Det gjør erfaringsutveksling desto viktigere. Derfor trengs det samarbeid mellom mange ulike aktører for å forebygge og avdekke volden.

Verktøy som TryggEst-modellen i kommunene

Voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming er mer utsatt for vold og overgrep enn andre grupper. Eldreombudet mener også at sårbare eldre personer i langt større grad trenger et vern mot vold og overgrep.

Foruten politiet og tiltak fra intresseorganisasjoner, er det få steder hvor utsatte eldre personer kan henvende seg. Det er opprettet en nasjonal kontakttelefon – Vern for eldre. Det er bra, men utilstrekkelig.


Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud 

Kjetil Heggem
fagansvarlig