Brev til Kultur- og likestillingsdepartementet med innspill til statsbudsjettet for 2023

Vi forventer en stor satsning på verktøy som kan avdekke vold mot eldre. Eldreombudet ber om at eldre sikres trygghet – både hjemmeboende og beboere på helseinstitusjoner.

PUBLISERT:
28.04.2022
OPPDATERT:
29.04.2022

 

Likestilling og ikke-diskriminering

Arbeidet med å stoppe vold, overgrep og forsømmelse mot eldre kan ikke vente. Alle kommuner må bli trygge kommuner, og det krever systematisk arbeid. Kommunene må arbeide målrettet og systematisk med å forebygge, avdekke og håndtere vold, overgrep og forsømmelse mot risikoutsatte voksne. Mange av de som rammes er eldre.

Vi forventer en stor satsning på verktøy som kan avdekke vold mot eldre, og Eldreombudet ber om at eldre sikres trygghet – både hjemmeboende og beboere på helseinstitusjoner.

Eldreombudet er kjent med TryggEst, og ser at dette verktøyet kan være et sektorovergripende tiltak som gjør at vold mot risikoutsatte voksne avdekkes. Kommunene er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot pasienter og brukere som kan være utsatt for, eller stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunene skal også legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep.

Det er viktig at man får systemer som kommuner og spesialisthelsetjenesten raskt og enkelt kan ta i bruk. Ambisjonsnivået på utrullingen av TryggEst er etter Eldreombudets vurdering for lavt. Dagens situasjon innebærer at risikoutsatte eldre vil bli utsatt for ulike typer overgrep i lang tid før kommuner og sykehus har nødvendige systemer på plass.

En seks- til åttedobling av rapporterte voldssaker

Sektorovergripende tiltak, slik som TryggEst, er gode virkemidler for å sikre at befolkningen skal kunne leve gode, trygge og selvstendige liv. Nyere forskning tilsier at det lønner seg å jobbe tverrfaglig og tverrsektorielt for å forhindre at enkeltindividet blir utsatt for vold og overgrep.

Sju til ni prosent av hjemmeboende har blitt utsatt for vold og overgrep etter at de fylte 65 år. Det går fram av en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Opplysningene kommer fra helsearbeidere. Eldre selv har ikke blitt spurt. Voksne med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming er mer utsatt for vold og overgrep enn andre grupper.

Det trengs mer forskning på feltet – og forskning hvor eldre selv blir spurt om sin situasjon. Det må sørges for trygge forhold for alle eldre over hele landet. Det er grunn til å frykte at det finnes mørketall.

Synergieffekter av å involvere flere

Kommuner som innfører TryggEst får flere synergieffekter. Eldreombudet er kjent med at TryggEst-kommuner bygger nettverk. Disse kommunene samarbeider eksempelvis med regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), krisesentrene, støttesentrene for kriminalitetsutsatte, konfliktrådene og politiet.

Kommunene trenger slike nettverk. Arbeidet mot vold, overgrep og forsømmelser er krevende. Det gjør erfaringsutveksling desto viktigere. Derfor trengs det samarbeid mellom mange ulike aktører for å forebygge og avdekke volden.

Foruten politiet og tiltak fra intresseorganisasjoner, er det få steder hvor utsatte eldre personer kan henvende seg. Det er opprettet en nasjonal kontakttelefon – Vern for eldre. Det er bra, men utilstrekkelig.


Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud

Kjetil Heggem
seniorrådgiver