Høringssvar om plikten til å fratre for militært ansatte med særaldersgrense

Å fjerne særaldersgrensen vil være i tråd med ønskene til det store flertallet av Forsvarets ansatte.

PUBLISERT:
06.10.2021
OPPDATERT:
06.10.2021

 

Eldreombudet har gitt dette høringssvaret om plikten til å fratre for militært ansatte med særaldersgrense.

 

Innledning

Eldreombudet støtter høringsforslaget om å fjerne særaldersgrensen for militært ansatte. Det er kvalifikasjonene og motivasjonen til den ansatte som avgjør om vedkommende er egnet til å jobbe etter fylte 60 år. 

Å fjerne særaldersgrensen vil være i tråd med ønskene til det store flertallet av Forsvarets ansatte. Samtidig må det legges til rette for dem som ønsker å pensjonere seg tidlig. Det å stå lenge i jobb, skal kun være for den som både kan og vil det. 

Mye er endret siden grensene ble innført

Særaldersgrenser ble innført i Norge for å ivareta de med fysisk og psykisk krevende jobber. Særaldersgrensen for militært ansatte har ikke vært endret siden tidlig på syttitallet. Mye har endret seg i samfunnet siden den gang. Det som før ble ansett som tunge yrker er ikke nødvendigvis det i dag.

Dagens regler med plikt til å fratre ved en oppnådd alder, hindrer mange mennesker rett til arbeid og rett til å opptjene pensjonsrettigheter. Samtidig skjer det et taktskifte i demografien, noe årets perspektivmelding underbygger. Det fødes færre barn og vi lever stadig lenger, holder oss friskere og har en sunnere livsstil enn tidligere. 

Samtidig som vi lever lenger, pådrar eldre seg flere utfordringer knyttet til egen helse. Eldre har gjerne flere sykdommer samtidig og blant annet forekomsten av demens er ventet å øke i årene som kommer. 

Forholdet mellom fremtidige yrkesaktive og alderspensjonister endrer seg. I Norge er det i dag omtrent fire personer i arbeidsfør alder per person over 67 år. Som det kommer frem i perspektivmeldingen, vil dette forholdet være redusert til drøye to personer i 2060.

For å ha ressurser til å ivareta eldres helse- og omsorgsbehov, må det iverksettes ulike tiltak. Det å beholde flere av 60-åringene lengre i jobb, vil være ett av de viktigste tiltakene i denne sammenhengen.

Nesten åtte av ti ville fortsatt hvis de kunne

Når det gjelder militært ansatte, har de ekstra god helse og sykefraværet er lavere enn i andre sammenlignbare statlige virksomheter. 

Som det kommer frem i rapporten «De gylne årene mellom 60 og 67 år» fra Forsvarets forskningsinstitutt, oppgir de som har gått av med Forsvarets særaldersgrense at de fortsatt vurderer sin helse som god.

Mange av respondentene trekker frem at dagens særaldersgrense oppleves for lav og at de ønsker en mer fleksibel ordning med større individuell frihet. Nesten åtte av ti ville fortsatt i Forsvaret på heltid eller deltid dersom det hadde vært en mulighet.

Når militært ansatte både er motivert til å fortsette og vurderer sin helse som god, bør ikke regelverket innskrenke denne muligheten. Dette taler for å fjerne særaldersgrensen i hele forsvarssektoren.

Det å stå lenger i arbeid er ikke for alle. Derfor er det viktig at regelverket også ivaretar de som av ulike årsaker vil avslutte sitt arbeidsforhold og gå over til pensjonistenes rekker.

Må legge til rette for den enkelte

Ansatte i offentlig sektor har rett til såkalte seniorgoder som ekstra ferieuke og tilpasset arbeidstid. Ved å beholde ansatte over 60 år, er det ekstra viktig at Forsvaret er kjent med sin tilretteleggingsplikt. Dette gjelder ikke bare ferie og arbeidstidsbestemmelser, men også andre tiltak som kan vurderes.

Konkrete eksempler kan være kurs og kompetansehevende tiltak. Dette bør være utformet som et sett av felles regler og muligheter som kan tilpasses den enkeltes behov slik at flere har gode forutsetninger for å fortsette sin yrkesaktive karriere. 

Samordning av regelverket

Særaldersgrenser er utbredt i offentlig sektor. En av tre er omfattet av en slik grense. Stortinget fjernet plikten til å fratre ved gitte særaldersgrenser (60, 63 og 65 år) tidligere i år.

Eldreombudet støtter høringsforslaget også fordi det vil harmonisere forsvarsloven med gjeldende regler for øvrige offentlige ansatte som berøres av en særaldersgrense.

Dette er også med på å øke valgfriheten til den enkelte arbeidstaker og vil
være i tråd med pensjonsreformen og arbeidslinja.