Til Stortinget om revidert nasjonalbudsjett: Bevar Eldreombudet for å fremme eldres interesser

Å svekke eller legge ned Eldreombudet vil gi eldres interesser en svakere stilling i samfunnet. Vi ber Stortinget stryke det foreslåtte kuttet på 1 mill. kroner i Eldreombudets bevilgning og avvise forslaget om å legge ned Eldreombudet.

PUBLISERT:
13.05.2022
OPPDATERT:
19.05.2022

 

Eldreombudet har 13. mai 2022 sendt inn dette innspillet til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget.  

 

Vi viser til Kap 708 i Prop. 115 S (2021–2022), der det heter: «Regjeringen tar sikte på å avvikle Eldreombudet i 2023. Planlagt oppbemanning i 2022 gjennomføres derfor ikke, og bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner.»

Å svekke eller legge ned Eldreombudet vil gi eldres interesser en svakere stilling i samfunnet. Vi ber Stortinget

  • stryke det foreslåtte kuttet på 1 mill. kroner i Eldreombudets bevilgning for 2022
  • avvise forslaget om å legge ned Eldreombudet 

De nasjonale ombudene trengs

Vi vil tilbakevise argumentasjonen om Eldreombudets oppgaver i Prop. 115 S og i Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding 12.5.2022.

Vi understreker: 

  • Stortinget har gitt Eldreombudet i oppgave å arbeide «på alle samfunnsområder» (sitat fra eldreombudsloven). Eldreombudets oppdrag er ikke avgrenset til helse- og omsorgssektoren. Vårt mandat kan derfor ikke dekkes av pasient- og brukerombudene i fylkene. 
  • Eldreombudet er tildelt en uavhengig, nasjonal rolle som ikke fylles av andre deler av forvaltningen. Akkurat som Barneombudet er en nødvendig pådriver for at barns behov ivaretas i hele samfunnet, er Eldreombudet en nødvendig pådriver for eldres interesser. At mange samfunnsaktører arbeider med og for barn og eldre, svekker ikke behovet for egne ombud for barn og eldre – tvert imot. Ombudene har en særegen og nødvendig funksjon. 
  • Medlemsorganisasjonene for eldre spiller avgjørende roller i samfunnet. Deres roller er likevel forskjellige fra Eldreombudets, bl.a. fordi vi har lovfestede oppgaver og rett til opplysninger fra offentlige og private organer uten hinder av taushetsplikt. Organisasjonene kjempet for å få opprettet Eldreombudet.

Et enstemmig storting opprettet Eldreombudet

Stortinget vedtok i 2020 enstemmig å opprette Eldreombudet gjennom lov om Eldreombudet. I loven ble vi gitt i oppgave å «arbeide for å fremme eldres interesser overfor det offentlige og private og følge med på utviklingen i eldres situasjon».

En samlet helse- og omsorgskomite uttalte dette i innstillingen om loven: «Komiteen viser til at høringen knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet. Flertallet av instansene støtter etableringen og peker på behovet for et ombud som kan ivareta eldres interesser, særlig fremover når det er ventet en økning i antall eldre.»

Vi legger til grunn at Stortinget ikke ser annerledes på dette to år senere. Vi forventer derfor at Eldreombudet opprettholdes.

Den store støtten komiteen viste til, har blitt bekreftet etter at arbeidet ble etablert. Vi har blitt tatt meget godt imot av eldre selv, pårørende til eldre og representanter for eldre i politikk og organisasjonsliv.

Trapp opp, ikke ned

Behovet for å fremme eldres interesser i Norge vil bare øke siden det blir stadig flere eldre. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Her er Eldreombudet tildelt en sentral rolle som pådriver og overvåker.

Eldreombudet er i en oppbyggingsfase. 2021 var det første hele driftsåret. Vi har fremmet krav på vegne av eldre og jobbet målrettet for å skape oppmerksomhet om deres interesser – dels som vaktbikkje, dels som trekkhund. Vi har sett gode effekter av innsatsen. Vi har veiledet mange eldre som har tatt kontakt, blant annet om digitalt utenforskap, helse- og omsorgstjenester, pensjon og diskriminering.

At Eldreombudet ble lagt til Ålesund, innebar nye statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Det er verdifullt siden fylket har en lav andel statlige arbeidsplasser. Eldreombudet ble offisielt åpnet av daværende statsminister Erna Solberg i april 2021. En rekke representanter fra det offisielle Norge medvirket med taler og hilsener under den digitale åpningen.

SVs leder Audun Lysbakken sa det slik i sin hilsen: «At det blir flere eldre, er et tegn på et godt samfunn. Vi må slutte å ha en debatt der det framstilles som et problem. Derfor er det arbeidet som skal gjøres her, viktig.»

På samme måte vil vi si: At Stortinget opprettet Eldreombudet for å fremme eldres interesser, er et tegn på et godt samfunn.

 

Vennlig hilsen
Bente Lund Jacobsen
eldreombud