Til Stortinget om revidert nasjonalbudsjett: Supplerende innspill fra Eldreombudet

Sats på helse- og omsorgstjenestene, styrk digital hjelp og opplæring og trapp opp kampen mot vold og overgrep.

PUBLISERT:
19.05.2022
OPPDATERT:
19.05.2022

 

Dette er det andre skriftlige innspillet fra Eldreombudet til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2022.

Vi viser også til det første innspillet: Bevar Eldreombudet for å fremme eldres interesser.

 

Sats på helse- og omsorgstjenestene

Eldreombudet ber Stortinget øke kommunenes inntekter i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Det må til for å skjerme eldreomsorgen mot kutt og gi rom for å satse på helse- og omsorgstjenestene.

Det er urovekkende at regjeringens forslag ikke inneholder en kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. Det må ikke føre til at de kommunale tjenestene til eldre rammes.

Eldreombudet ber Stortinget øke tilskuddene til aktivitetstiltak for eldre som har vært sosialt isolerte og passiviserte under koronapandemien.

Etter at statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt, har restriksjonene mot omikronvarianten forsterket behovet for tiltak mot ensomhet blant eldre. Det er kritikkverdig at regjeringen ikke foreslår å trappe opp slike tiltak.

Ellers må opptrappingsplanen for psykisk helse, som regjeringen vil legge frem neste år, ha et spesifikt fokus på eldres psykiske helse. Planen må ha kraftfulle tiltak som forebygger psykiske lidelser blant eldre og styrker eldres psykiske helsevern i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Løs behovet for digital hjelp og opplæring

I statsbudsjettet for 2022 reduserte regjeringen tilskuddene til «hjelpe- og veiledningstilbud til innbyggere med manglende eller lav digital kompetanse». Tilskuddsrammen ble kuttet fra 13 mill. kroner til 8 mill. kroner. Dette er ikke foreslått økt i revidert nasjonalbudsjett.

Det er et stort behov for kurs og hjelp til eldre som vil bli mer digitale. Ellers havner de i digitalt utenforskap. Det er kritikkverdig at regjeringen ikke foreslår en opptrapping av tilskuddene.

Det er positivt at regjeringen i kommuneproposisjonen varsler at en handlingsplan skal legges fram høsten 2022 for å følge opp strategien «Digital hele livet». Dette er i tråd med det Eldreombudet har etterlyst.

Vi forventer at tiltakene i handlingsplanen vil følges av omfattende bevilgninger som gir eldre overalt tilgang til digital hjelp og opplæring i sitt nærmiljø. Satsing på tiltaket Digihjelpen er et positivt bidrag, men på langt nær nok.

Vi understreker at det også må komme en plan som sikrer rettighetene til den delen av eldrebefolkningen som ikke kommer til å bli digital.

Trapp opp innsats mot vold og overgrep

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett øker ikke midlene til arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre. Tiltaket TryggEst, som skal brukes til å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep i kommunene, fikk bare 10,2 mill. kroner i statsbudsjettet for 2022. Det skulle bidra til at verktøyet tas i bruk i totalt 30 kommuner når året er omme.

Ambisjonene er altfor lave. Alle kommuner må bli trygge kommuner, og det krever systematisk arbeid. Det er beklagelig at forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke sørger for at dette arbeidet raskere blir landsdekkende. Vi ber Stortinget øke bevilgningene og ambisjonen på dette området.

 

Med vennlig hilsen

Bente Lund Jacobsen
eldreombud