Helse- og omsorgstilbud i kommunene

PUBLISERT:
03.09.2021
OPPDATERT:
07.04.2022

Kommunen din er pålagt å gi deg nødvendig omsorg når du trenger det. 

Hva har kommunen din ansvar for? 

Kommunene er pålagt å gi nødvendig omsorg til alle som trenger det, når de trenger det, i den kommunen der de oppholder seg.

Omsorgstjenestene skal organiseres slik at du så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre.

Det skal legges til rette for at du som mottar tjenester fra kommunen, skal få medvirke i utformingen av tjenestene.

Kommunene har ansvaret for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Hva har staten ansvar for?

Staten har ansvar for å sikre kommunene gode rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer og ved å føre tilsyn.

Staten skal også legge til rette for kommunal planlegging og utvikling i en balanse mellom likeverdighet og hensynet til kommunal valgfrihet.

Stortinget vedtar lover som slår fast hvilke tjenester kommunene må yte.

Hva består helse- og omsorgstjenestene i kommunene av?

Nærmere 400 000 personer mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenestene har ulike nivå, for det er et stort spenn i hvilke behov innbyggerne har – fra de som lever selvstendige liv med lite hjelp, til de som mottar daglig bistand og døgnkontinuerlig pleie.

De ulike omsorgsnivåene og tiltakene kan se ulike ut fra kommune til kommune og ha ulike navn og benevnelser. Når kommunen oppfyller lovpålagte krav til utformingen av tjenestene, kan det øvrige tjenestetilbudet variere. En kommune kan fokusere på forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år, og en annen kommune kan velge andre tiltak for å nå ut til sine innbyggere med sine tjenester.

For å presentere de ulike helse- og omsorgstilbudene i kommunene benyttes ofte begrepet «omsorgstrappa». I omsorgstrappa framstilles det kommunale tilbudet av tjenester som en tiltakskjede.

Tankegangen bak omsorgstrappa er at mennesker med behov for omsorgstjenester er ulike, og at tilbudet til den enkelte derfor må baseres på en individuell vurdering.

Hva består den såkalte omsorgstrappa av?

Hvert enkelt trappetrinn representerer et omsorgsnivå. Trinnene i omsorgstrappa bygger på det behovet den enkelte har for tjenester på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelser.

De av kommunens innbyggere som har mindre behov for bistand, gis tjenester på de første trinnene i trappa. Ved økte bistandsbehov og/eller ved behov for spesialiserte helsetjenester ytes tjenester på de høyere trinnene i trappa.

Målet er at man mottar helse- og omsorgstjenester som gir den best mulige hjelpen for sine helseutfordringer så langt «nede» i trappa som mulig.

Hvordan finner du fram og får kontakt?

Om du ønsker å benytte deg av kommunen sine «lavterskeltillbud», er det i mange tilfeller nok å møte opp, eventuelt å melde seg på i forkant.

Dersom du vil søke på tjenester som gis gjennom vedtak, skal dette saksbehandles av kommunen sitt tildelingskontor. Ta kontakt med kommunen din dersom du ønsker å søke om helse- og omsorgstjenester. Ring gjerne til kommunen sin ekspedisjon, eventuelt kan du fylle ut søknadskjema digitalt fra kommunens hjemmeside.

Dersom du skrives ut fra sykehus med behov for oppfølging fra kommunen, går melding om dette direkte fra sykehus til kommunen. Når du kommer hjem kan det være at kommunen i samråd med deg justerer denne bistanden etter hvert som din helsetilstand bedrer eller endrer seg.

Får du ikke de tjenestene du trenger?

Om du opplever at tjenestene ikke samsvarer med behovet du har, bør du ta det opp med ledelsen for den avdelingen i kommunen som yte tjenestene du mottar. 

Har du behov for en tjeneste som du hittil ikke har fått, bør du ta det opp med kommunens vedtaks- eller tildelingskontor. 

Dersom kommunen ikke har et eget vedtaks- eller tildelingskontor, bør du kontakte den etaten som har det samlede ansvaret for helse- og omsorgstjenestene. 

Om det ikke hjelper å be kommunen om nye eller bedre tilrettelagte tjenester, kan du klage. Her kan du lese hvordan du går frem for å klage på vedtak