Klage på vedtak eller diskriminering

PUBLISERT:
18.06.2021
OPPDATERT:
24.06.2022

Ikke fått oppfylt rettigheter? Ikke fått tjenester du har krav på? Aldersdiskriminert? Vi hjelper gjerne med å finne ut hvem du kan klage til. 

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Du kan også klage hvis du mener at du er utsatt for aldersdiskriminering.

Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvem du kan klage til. Eldreombudet er ikke en klageinstans, men vi har i oppgave å henvise deg til rette instans. Du kan kontakte oss for å få veiledning

Hva kan du klage på?

Som innbygger kan du klage på vedtak som gjelder tjenestetilbud for deg eller dine pårørende. Du kan klage på helse- og omsorgstjenestene fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten (sykehus, psykisk helsevern, rehabilitering m.m.).

Det kan for eksempel dreie seg om

  • tjenester du mottar, men som du ikke er fornøyd med
  • tjenester du har søkt om, men fått avslag på
  • for lang saksbehandlingstid, eller andre saksbehandlingsfeil
  • om du føler deg urettferdig behandlet, eller møtt annen urett i møte med helsevesenet

Ellers kan du klage dersom du mener å være utsatt for aldersdiskriminering. Det er forbudt å diskriminere noen på grunn av alder. 

Før du klager på et tjenestetilbud

Det kan lønne seg å gå i dialog med de som har ansvaret for den tjenesten det gjelder, før du klager. Kanskje kan du gjennom dialog oppnå den endringen du er ute etter.

Pasient- og brukerrettighetsloven gir deg som bruker eller pasient rett til å medvirke. Kommune- og spesialisthelsetjenesten er pliktig til å gi deg reell medvirkningsmulighet i saker som angår deg. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg

Når du vil klage på et vedtak om et tjenestetilbud

Dersom du vil klage på et vedtak kommunen har gjort og som gjelder rettighetene dine, skal du først sende klagen din til kommunen.

Gjelder klagen helsehjelp du har fått, eller du mener du burde fått i spesialisthelsetjenesten, er det til det aktuelle helseforetaket/sykehuset du sender klagen. Husk å beskrive hvilken avdeling/enhet du henvender deg til.

Klikk her for å se hvordan du sender inn klagen din til kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Dersom kommunen eller spesialisthelsetjenesten ikke tar klagen din til følge, skal de sende klagen videre til Statsforvalteren (den tidligere Fylkesmannen) i fylket ditt. Da er det Statsforvalteren som tar en endelig avgjørelse.

Dersom Statsforvalteren avviser å behandle klagen, kan du klage denne avvisningen inn for Helsedirektoratet. Direktoratet skal da ta stilling til om det var rett å avvise saken.

Dersom du har brukt alle klagemulighetene du har og ikke har fått medhold, kan du sende klagen din til Sivilombudsmannen.

Her kan du lese mer om hvordan du klager til Sivilombudsmannen

Pårørende kan klage

​Som pårørende kan du klage på at du ikke får dine rettigheter som nærmeste pårørende. Du kan også klage på vegne av venner eller familie som ikke kan klage selv.

Les mer om å klage som pårørende

Be om en tilsynssak?

Hvis det har skjedd noe som du mener er feil ved behandlingen eller omsorgen du har fått, kan du be Statsforvalteren opprette en tilsynssak.

Slik ber du om en tilsynssak

Når du vil klage på aldersdiskriminering

Dersom du mener å ha blitt diskriminert på grunnlag av alderen din, kan du klage til Diskrimineringsnemnda, som avgjør slike saker.

Merk: Før du klager til Diskrimineringsnemnda, kan det være klokt å be om veiledning fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). LDO kan gi råd og veiledning om diskrimineringsregelverket og gi en vurdering av saken din for deg. Les mer om LDOs veiledningstjeneste og hvordan du kan kontakte dem her